Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

ANUNȚ

de angajare

Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de:

secretar al Consiliului orăşenesc Floreşti

 Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţii organizatorice a Consiliului local şi Primăriei or. Floreşti.

 Sarcinile de bază:

1. Avizarea proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnarea deciziilor;

2. Asigurare efectuării lucrărilor de secretariat, pregătirea materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local;

3. Asigurarea includerii actelor autorității administrației publice locale în Registrul de stat al actelor locale.

4. Asigurarea consultaţiilor publice a proiectelor de decizii ale Consiliului şi a dispoziţiilor Primarului.

5. Elaborarea şi prezentarea proiectelor de decizi privind domeniul de activitate, etc

La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii:

 • Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • Au studii superioare în domeniul juridic/administraţie publică;
 • Nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • Cunosc limba de stat;
 • Sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • Au experienţă de lucru în domeniul juridic/administraţie publică;
 • În ultimii 5 ani nu au fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu li s-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu au antecedente penale;
 • nu sunt private de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 • nu au interdicția de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile/actului/actelor/de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 • alte documente relevante.

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova
 3. Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
 4. Legea 100 din 22-12-2017 cu privire la actele normative
 5. Legea nr. 158 –XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 6. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

Candidaţii pot depune dosarul, pînă la data de 10.07.2020 la Primăria or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare 30 A, biroul 25.

Date de contact pentru informaţii suplimentare: tel: 0250 22574