×
Meniu

ANUNŢ

Primăria or. Floreşti
(MD-5001, or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 30A)

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, primăria or. Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în construcții, gospodărie comunală și drumuri.

Scopul general al funcţiei:

 • Controlul utilizării conforme a terenurilor pentru construcții și a bunurilor imobile proprietate publică și privată a orașului.

Sarcinile de bază:

 Dirijarea și controlul asupra activității serviciilor comunale, salubrizare și amenajare ce deservesc  populația orașului.
– Asigurarea controlului asupra folosirii și protecției spațiului locativ, imobiliar și teritoriilor adiacente.
– Întreținerea și exploatarea cimitirelor.
– Asigurarea  în limitele orașului a controlului asupra întreținerii construcțiilor publice, drumurilor, podurilor, locurilor publice.
– Efectuarea controlului asupra calității de salubrizare, amenajare și înverzire a locurilor publice din oraș.
– Elaborarea proiectelor de decizie și de dispoziție pe problemele ce țin de activitatea serviciilor comunale, salubrizare și amenajare; folosirea și protecția spațiului locativ, imobiliar și teritoriilor adiacente; întreținerea și exploatarea cimitirelor; întreținerea construcțiilor publice, drumurilor, podurilor, locurilor publice.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrstade 63 de ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
f) are studiile superioare;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniu:

– arhitectură, sau
– construcții industriale și civile, sau
– inginerie geodezică și cadastru, sau
– cadastru și organizare a teritoriului, sau
– inginerie și management în construcții.

Experienţă profesională:

 experienţă de lucru în domeniile menționate constituie un avantaj

Cunoştinţe:

– cunoaşterea legislaţiei în domeniul solicitat;
– cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul APL;
– cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat;
– cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.), Internet Explorer.

Abilităţi:

 • abilităţi bune în comunicarea scrisă şi verbală, rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor, autoperfecţionare, analiză şi sinteză, planificare, lucru eficient în echipă şi independent, organizare şi coordonare, lucrul cu informaţia, aplanarea situaţiilor de conflict, negociere, utilizarea mijloacelor tehnice şi de birou, respectarea normelor de etică şi conduită profesională.

Atitudini/comportamente:

Flexibilitate, responsabilitate, profesionalism, creativitate şi spirit de iniţiativă, respect, receptivitate la idei noi, obiectivitate, diplomaţie, disciplină, loialitate, tendinţa către dezvoltare profesională continuă.

Condiţiile de muncă:

 • regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri:  orele 8-00 – 17-00, pauză de masă 12-00 – 13-00;
 • activitate de birou, ieşiri în teritoriu şi deplasări.

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă /prin e-mail Dosarul de participare la concurs.

Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare (Anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs din HG nr. 201 din 11 martie 2009);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă, după caz;
 • certificatul medical;
 • cazierul judiciar.

Notă:

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu originalul lor, pentru a verifica veridicitatea lor. In situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la dala, desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. în acest caz, candidatul are obligaţia  completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”;
 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Legea nr. 25 din 22.02.2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;
 • Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs.
29 februarie 2024, ora 16.00, sediul primăriei or. Floreşti.

Locul desfăşurării concursului.

Depunerea dosarului de participare cu documentele necesare de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului vor avea loc la sediul primăriei or. Floreşti, pe adresa: MD-5001, or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 30A.

Telefon de contact – 0(250) 2-25-74; 0(250) 2-22-44; 069998609.

E-mailprimariafloresti8@gmail.com

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea dosarelor cu documentele de participare la concurs – dna Medveţchi Ecaterina, etajul 2, bir. 22.