×
Meniu

Funcţii vacante

PUBLICAT PE 26 AUGUST 2016 

Anexa nr.1

la Decizia Consiliului orăşenesc Floreşti

nr.09/26 din 12 august 2016

Anunţ

Consiliul orăşenesc Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de secretar al Consiliului orăşenesc.

Informaţii privind organizarea concursului  pe www.primariafloreşti.md şi pe panoul de informaţii din primărie.

 

Anexa nr.2

la Decizia Consiliului orăşenesc Floreşti

nr.09/26 din 12 august 2016

Informaţie privind organizarea concursului

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de secretar al Consiliului orăşenesc

Organizator: Consiliul orăşenesc Floreşti, or.Floreşti, str.Ştefan cel Mare 30-A.

Denumirea funcţiei publice: Secretar al consiliului orăşenesc

Scopul general al funcţiei:

 • Asigurarea lucrului organizatoric al Consiliului orăşenesc şi Primăriei oraşului (înştiinţarea despre convocarea şedinţei Consiliului şi a Comisiilor de specialitate, întocmirea, avizarea şi verificarea legalităţii actelor emise de Consiliu şi Primar, organizarea lucrului de secretariat, întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului, elaborarea programelor anuale, trimestriale şi lunare de activitate, transparenţa în activitate. Aducerea la cunoştinţa publică a deciziilor Consiliului şi dispoziţiilor cu caracter general ale Primarului);

Sarcinile de bază:

 • Asigură activitatea organizatorică a Consiliului local, efectuarea lucrărilor de secretariat, accesul la informaţie, legalitatea actelor normative adoptate de consiliul local şi emise de primar.
 • Organizează efectuarea controlului executării deciziilor consiliului şi dispoziţiilor primarului.
 • Asigură buna funcţionare a primăriei.
 • Administrează sediul primăriei şi bunurile ei.
 • Acordă sprijin în activitatea organelor electorale la alegerile parlamentare şi locale,
 • referendumurilor republicane şi locale.
 • Asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului şi de dispoziţii ale primarului, informarea cetăţenilor referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise.
 • Eliberează extrase sau copii din orice act din arhiva consiliului local.
 • Înregistrează şi ţine evidenţa Asociaţiilor obşteşti, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul oraşului.
 • Înregistrează contractele de locaţiune, de arendă a bunurilor imobile.
 • Ţinerea registrului de evidenţă a contractelor de locaţiune.
 • Ţinerea registruluide evidenţă a extraselor din cărţile de imobil şi a formei nr.1.

Condiţiile de participare la concurs:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă limba de stat;
 • Are capacitate deplină de exerciţiu;
 • Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • În ultimii 3 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat  contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:  licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică

 

Experienţă profesională: minimum 3 ani în domenii relevante (drept, administraţie publică).

Cunoştinţe:  în domeniul administraţiei publice, dreptului, lucrărilor de secretariat, comunicării în sistemul public. Va constitui un avantaj cunoaşterea limbilor rusă şi engleză. Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, Content Manager.

Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă, de aplicare a normelor de drept la probleme specifice pentru a elabora soluţii optime.

Atitudini/Comportamente: spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Documente ce urmează a fi prezentate:

 • Copia buletinului de identitate
 • Cazier juridic
 • Copia carnetului de muncă
 • Formularul de participare
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit de declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 

Termenul de depunere a documentelor.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 25 zile din ziua publicării anunţului.

Locul desfăşurării concursului.

Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Primăria oraşului Floreşti, str.Ştefan cel Mare 30-A.

Persoana de contact – Spataru Ludmila, secretarul comisiei de concurs, tel. 250 22498.

 

 

Bibliografia concursului:
– Constituţia Republicii Moldova
-Legea nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

-Legea nr.436  din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

-Legea nr.768 din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local

-Legea nr.457 din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale

-Legea nr.436  din 06 noiembrie 2003 privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului)
-Legea nr.25  din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-Legea nr.16  din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
-Legea nr.1264  din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
-Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice
-Legea nr.239  din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
-Legea nr.190  din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
-Legea nr.317  din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
-Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”