Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

ANUNȚ

Se anunţă prelungirea termenului concursului pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de SPECIALIST PRINCIPAL (domeniul funciar)

Scopul general al funcţiei: Asigurarea evidenţei fondului funciar şi hotarelor oraşului

Sarcinile de bază:

 1. Atribuirea şi evidenţa sectoarelor pentru construcţie locativa ;
 2. Participarea la procesele de examinare a proiectelor de organizare a terenurilor.

La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii:

 • Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • Au studii superioare în domeniul cadastru (suplimentar: studii în administraţie publică sau drept ar constitui un avantaj);
 • Nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • Cunosc limba de stat;
 • Sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile/actului/actelor/de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 • alte documente relevante.

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul civil al Republicii Moldova;
 3. Codul funciar al Republicii Moldova;
 4. Legea Republicii Moldova 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 5. Legea Republicii Moldova 100 din 22-12-2017 cu privire la actele normative;
 6. Legea Republicii Moldova 158 –XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 7. Legea Republicii Moldova 1308 din 25-07-1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului;
 8. Legea Republicii Moldova 1543 din 25-02-1998 cadastrului bunurilor immobile;
 9. Legea Republicii Moldova nr. 121 din 04-05-2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

Candidaţii pot depune dosarul, pînă la data de 08-01-2021 la Primăria or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare 30 A, biroul 24.

Date de contact pentru informaţii suplimentare: tel: 025022338