Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

ANUNT de angajare pentru ocuparea funcţiei vacante de SPECIALIST superior (domeniul fiscal)

Primăria or. Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de:

SPECIALIST superior  (domeniul fiscal)

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea evidenţei integrale şi conforme a contribuabililor – pesoane fizice.

Sarcinile de bază:

 1. Întocmirea avizelor de plată a obligaţiunilor fiscale, distribuirea formularelor tipizate de dare de seamă fiscală;

2.Pregătirea şi prezentarea către consiliului local a listei persoanelor ce urmează a fi scutite de

impozitele şi taxele locale;

3.Perfectarea şi înregistrarea contractelor ce ţin de fondul funciar.

La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii:

 • Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • Au studii superioare în domeniul economic/drept (suplimentar: studii în administraţie publică ar constitui un avantaj);
 • Nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • Cunosc limba de stat;
 • Sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • Au experienţă de lucru în domeniul juridic/administraţie publică.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile/actului/actelor/de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • curriculum vitae
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 • alte documente relevante.

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul civil al Republicii Moldova;
 3. Codul fiscal al Republicii Moldova;
 4. Codul Administrativ al Republicii Moldova;
 5. Legea Republicii Moldova 100 din 22-12-2017 cu privire la actele normative;
 6. Legea Republicii Moldova 158 –XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 7. Legea Republicii Moldova181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar- fiscale;
 8. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova 7 din 03-01-2020 pentru modificarea Hotărîrii Guvernului  nr. 998/2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei, etc.

Candidaţii pot depune dosarul, pînă la data de  23.03.2020  la Primăria or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare 30 A, biroul 13.

Date de contact pentru informaţii suplimentare: tel: 068033166