Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

ANUNŢ

Primăria or.Floreşti
(MD-5001, or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 30A)
anunţă prelungirea termenului concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante
de specialist principal (atragerea investiţiilor)

în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Primăria or. Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist principal în  atragerea investiţiilor.

Scopul general al funcţiei:

Realizarea sarcinilor şi exercitarea activităţilor eficiente în domeniul atragerii investiţiilor.

Sarcinile de bază:

 • Coordonarea şi monitorizarea activităţilor ce ţin de atragerea investiţiilor;
 • Elaborarea proiectelor inovatoare, atragerea investițiilor de dezvoltare locală;
 • Participarea la determinarea direcțiilor prioritare și elaborarea strategiilor și programelor locale privind dezvoltarea social – ecomonică a localității pe termen mediu și

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniu economic şi/sau juridic.

Experienţă profesională: experienţă de elaborare a proiectelor, a programelor de dezvoltare socio-economică.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniu funcţiei publice vacante;
 • cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul APL;
 • cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.), Internet Explorer.

Abilităţi:

abilităţi bune în comunicarea scrisă şi verbală, rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor, autoperfecţionare, analiză şi sinteză, planificare, lucru eficient în echipă şi independent, organizare şi coordonare, lucrul cu informaţia, aplanarea situaţiilor de conflict, negociere, utilizarea mijloacelor tehnice şi de birou, respectarea normelor de etică şi conduită profesională.

Atitudini/comportamente:,

Flexibilitate, responsabilitate, profesionalism, creativitate şi spirit de iniţiativă, respect, receptivitate la idei noi, obiectivitate, diplomaţie, disciplină, loialitate, tendinţa către dezvoltare profesională continuă.

Condiţiile de muncă :

 • regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri? orele 8-00 – 17-00, pauză de masă 12-00 – 13-00;
 • activitate de birou, ieşiri în teritoriu şi deplasări.

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă /prin e-mail Dosarul de concurs.

Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare (Anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs din HG nr. 201 din 11 martie 2009);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical;
 • cazierul judiciar.

Notă:

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu originalul lor, pentru a verifica veridicitatea lor. In situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la dala, desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. în acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”;
 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Legea nr. 25 din 22.02.2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 „Cu privire la conflictul de interese”;
 • Legea nr. 90 din 25.04.2008 „Cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei”;
 • Legea nr. 325 din 23.12.2013 „Privind testarea integrităţii profesionale”;
 • Legea nr. 190 din 19.07.1994 „Cu privire la petiţionare”;
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”;

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs.

Termenul limită de depunere a dosarului cu documentele necesare pentru participarea la concurs, este de  06 mai 2019, ora 16.00, sediul Primăriei or. Floreşti.

Locul desfăşurării concursului.

Depunerea dosarului cu documentele necesare de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului vor avea loc la sediul Primăriei or. Floreşti, pe adresa: MD-5001, or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 30A.

Telefon de contact – 0(250) 2-25-74; 0(250) 2-23-38; 068033166.

E-mail – primariafloresti8@gmail.com