Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Dispoziţie din 25.03.2019 nr. 52-A Cu privire la anunţarea concursului pentru angajarea secretarului adminstrativ

Urmare a funcţiei vacante, în temeiul art.29 alin.(1) lit.c) şi art.32 alin.(l) al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, DISPUN:

 1. Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiiei vacante de secretar dministrativ;
 2. Se constituie comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar administrativ în următoarea componenţă:

1)  Ceapa Valeriu,  primar – preşedintele;

2) XXXXXXXXX, specialist superior – secretar;

3)  XXXXXXXXX, viceprimar – membru;

 1. Se stabileşte termenul limită pentru depunerea documentelor pînă pe data de 15 aprilie 2019, ora 16.00, sediul Primăriei or. Floreşti;
 2. Se aprobă textul anunţului şi a informaţiei cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului, conform anexei Nr. 1(se anexează);
 3. Secretarul comisiei de concurs va asigura publicarea anunţului pe pagina www.primariafloresti.md.

Primar de Floreşti                                                                                                 Ceapa Valeriu

 


Anexa nr. 1

la Dispoziţia nr.______din_______2019

Aprob

Primar de Floreşti,

Ceapa Valeriu______________

 

ANUNŢ

Primăria or.Floreşti
(MD-5001, or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 30A)
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante
de secretar administrativ

Primăria or. Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar administrativ.

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţii de secretariat în cadrul Primăriei

Sarcinile de bază:

– Înregistrarea, evidenţă  şi repartizarea corespondenţei;

– Tehnoredactarea documentelor;

– Organizarea unor situaţii;

– Preluarea şi direcţionarea apelurilor telefonice;

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. b) posedă limba de stat;
 3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 5. e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

Cerinţe specifice:

Studii: superioarea sau  medii de specialitate.

Experienţă profesională:

Experienţa în domeniu va constitui un avantaj.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat, limba rusă şi obţional cunoaşterea limbii engleze;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.), Internet Explorer.

Abilităţi:

abilităţi bune în comunicarea scrisă şi verbală, rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor, autoperfecţionare, lucrul cu informaţia, lucrul ăn echipa şi lucrul individual, utilizarea mijloacelor tehnice şi de birou, respectarea normelor de etică şi conduită profesională.

Atitudini/comportamente:,

Flexibilitate, responsabilitate, respect, receptivitate, diplomaţie, disciplină, loialitate, tendinţa către dezvoltare profesională continuă.

Condiţiile de muncă :

 • regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri? orele 8-00 – 17-00, pauză de masă 12-00 – 13-00;
 • activitate de birou, ieşiri în teritoriu şi deplasări.

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă /prin e-mail Dosarul de concurs.

Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:

 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă; 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs.

Termenul limită de depunere a dosarului cu documentele necesare pentru participarea la concurs, este de  10 aprilie 2019, ora 16.00, sediul Primăriei or. Floreşti.

Locul desfăşurării concursului.

Depunerea dosarului cu documentele necesare de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului vor avea loc la sediul Primăriei or. Floreşti, pe adresa: MD-5001, or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 30A.

Telefon de contact – 0(250) 2-25-74; 0(250) 2-23-38; 068033166.

E-mail – primariafloresti8@gmail.com