×
Meniu

Concurs! funcție publice vacante!

Aprob

Primar de Floreşti,

Ceapa Valeriu________________

________________2018

ANUNŢ

Nr.01

Primăria or.Floreşti
(MD-5001, or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 30A)
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante
de specialist în achiziţii şi atregere investiţii

în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Primăria or. Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist în achiziţii şi atragere investiţii.

 

Scopul general al funcţiei:

Realizarea sarcinilor şi exercitarea activităţilor eficiente în domeniul achiziţiilor şi atragerea investiţiilor.

Sarcinile de bază:

 • Întocmirea şi înnaintarea spre publicare a anunţurilor de iniţiere, precum şi a anunţurilor privind achiziţii preconizate în Buletinul Achiziţiilor Publice;
 • Efectuarea tuturor operaţiunilor necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, întocmirea documentaţiei de participare la procedurile de achiziţii pe baza caietului de sarcini, proceselor-verbale de deschidere, hotărîrilor de adjudecare şi dărilor de seamă;
 • Participarea la şedinţele grupului de lucru pentru achiziţii;
 • Asigură comunicarea scrisă a rezultatelor procedurilor către ofertanţi;
 • Examinarea corespondenţei cu inaintarea propunerilor de soluţionare;
 • Elaborarea proiectelor inovatoare, atragerea investițiilor de dezvoltare locală.
 • Participarea la determinarea direcțiilor prioritare și elaborarea strategiilor și programelor locale privind dezvoltarea social – ecomonică a localității pe termen mediu și

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniu economic şi/sau juridice.

 

 

Experienţă profesională: cel puţin trei ani de experienţă profesională în domeniul economie şi/sau juridice.

 

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniu funcţiei publice vacante;
 • cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul APL;
 • cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat în limita cerinţelor funcţiei deţinute;
 • cunoştinţe de operare a programelor la calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.), Internet Explorer.

 

Abilităţi:

abilităţi bune în comunicarea scrisă şi verbală, rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor, autoperfecţionare, analiză şi sinteză, planificare, lucru eficient în echipă şi independent, organizare şi coordonare, lucrul cu informaţia, aplanarea situaţiilor de conflict, negociere, utilizarea mijloacelor tehnice şi de birou, respectarea normelor de etică şi conduită profesională.

Atitudini/comportamente:,

Flexibilitate, responsabilitate, profesionalism, creativitate şi spirit de iniţiativă, respect, receptivitate la idei noi, obiectivitate, diplomaţie, disciplină, loialitate, tendinţa către dezvoltare profesională continuă.

Condiţiile de muncă :

 • regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri? orele 8-00 – 17-00, pauză de masă 12-00 – 13-00;
 • activitate de birou, ieşiri în teritoriu şi deplasări.

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă /prin e-mail Dosarul de concurs.

Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare (Anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs din HG nr. 201 din 11 martie 2009);
 • copia buletinului de identitate;

copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical;
 • cazierul judiciar.

Notă:

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu originalul lor, pentru a verifica veridicitatea lor. In situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la dala, desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. în acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”;
 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Legea nr. 25 din 22.02.2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 „Cu privire la conflictul de interese”;
 • Legea nr. 90 din 25.04.2008 „Cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei”;
 • Legea nr. 325 din 23.12.2013 „Privind testarea integrităţii profesionale”;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii şi a intereselor personale”;
 • Legea nr. 190 din 19.07.1994 „Cu privire la petiţionare”;
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”;
 • Hotărârea de Guvern nr. 208 din 31.03.1995 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor jde stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 1004 din 28.08.2008;
 • Legea nr. 131 din 03.07.2015 „Privind achiziţiile publice”;
 • Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică 
 • Hotărârea Guvernului nr. 666 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri 
 • Hotărârea de Guvem nr. 667 din 27.05.2016 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii”;
 • Hotărârea Guvernului nr. 669 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs.

Termenul limită de depunere a dosarului cu documentele necesare pentru participarea la concurs, este de  29 august 2018, ora 16:00, sediul Primăriei or. Floreşti.

Locul desfăşurării concursului.

Depunerea dosarului cu documentele necesare de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului vor avea loc la sediul Primăriei or. Floreşti, pe adresa: MD-5001, or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 30A.

Telefon de contact – 0(250) 2-25-74; 0(250) 2-23-28; 060495772.

E-mail – primariafloresti8@gmail.com

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea dosarelor cu documentele de participare la concurs – d-l Gangan Iurie, viceprimar, etajul 2, bir. 26.